Voor uw duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en integraal gezondheidsmanagement. Dit  zijn termen die we willen bereiken door middel van:

  • Werkplekadvies, aandacht voor fysieke belasting en advies over inzetbaarheid en bij re-integratie.
  • Opleiden en begeleiden van ergo-coaches.
  • Trainingen en workshops met als onderwerp fysieke belasting

Naast advies en training ook fysiotherapie op de werkplek en stoelmassage behoren tot de mogelijkheden.

De bedrijfsfysiotherapeut zet zich in voor de gezondheid van organisaties en medewerkers. Samen met werkgevers en werknemers. Maar ook met arbo-organisaties, brancheverenigingen en verzekeraars. Bedrijfsfysiotherapeuten werken aan het voorkomen van gezondheidsproblemen op de werkplek, verminderen en herstellen aandoeningen van het bewegingssysteem en ondersteunen waar nodig bij de reïntegratie van (langdurig) zieke werknemers. Mens en organisatie vormen daarin steeds ons uitgangspunt. De werkzaamheden vinden individueel en/of in groepen plaats. De individuele medewerker kan centraal staan of de functie binnen een bedrijf.

Competenties:

– Primaire preventie en reïntegratie activiteiten t.b.v. afdelingen of bedrijven (bijvoorbeeld; verdiepende RI&E t.a.v. fysieke belasting)
– Adviseren van afdelingen of bedrijven (bijvoorbeeld; op organisatie, werkplek en individueel gedrag niveau);
– Arbozorg, training, advies, begeleiding en consultancy t.b.v. afdelingen en bedrijven (bijvoorbeeld; training preventie fysieke belasting of advies over de inzetbaarheid van mogelijke hulpmiddelen ter preventie van fysieke belasting);
– Coördinatie van activiteiten rondom de afdelingen of bedrijven mbt fysieke belasting (bijvoorbeeld; opzet van ergocoach netwerk en het onderhouden van een ergocoach netwerk).

Er worden 6 fasen onderscheiden in de methodiek die bedrijfsfysiotherapeuten gebruiken:

1. Formuleert een voorlopige definitie van het (potentiële) gezondheidsprobleem en risico’s op basis van de eerste verkregen informatie.
2. Scherpt deze definitie aan en stelt een plan van aanpak op.
3. Analyseert de complete arbeidssituatie.
4. Bepaalt de fysieke belasting en schat de belastbaarheid in van de werknemer(s).
5. Kiest op basis van de onderzoeksresultaten een interventievorm en voert deze uit.
6. Evalueert de interventie.

Samenwerken met andere deskundigen

Aangezien gezondheidsproblemen op de werkplek vaak door verschillende factoren worden bepaald, is het noodzakelijk dat de mogelijke oplossingen voor problemen ook op verschillende terreinen worden gezocht. De bedrijfsfysiotherapeut zal daarom bij de aanpak van aandoeningen van het bewegingssysteem nauw samenwerken met andere deskundigen op het gebied van arbeidsomstandigheden. Daarnaast is het noodzakelijk dat de bedrijfsfysiotherapeut samenwerkt met deskundigen binnen bedrijven/instellingen die direct of indirect bij de uitvoering van onderzoek, de realisatie van de interventies en de evaluatie van de effecten zijn betrokken.

De bedrijfsfysiotherapeut kan een rol spelen in een team dat nieuwe werkplekken ontwerpt.

Naast deze brede preventieve activiteiten zijn er in de vorm van een werkplekadvies en/of belastbaarheidonderzoek ook hele praktische laag drempelige producten.

Werkplekadvies

Met het in kaart brengen van de 5W’s (werktaken, werktijden, werkdruk, werkplek en werkwijze) kan de bedrijfsfysiotherapeut een goed advies geven omtrent uw werkplek. Risico’s worden helder in kaart gebracht door middel van een stoplicht model en met duidelijke adviezen kunt u snel de fysieke belasting op uw werkplek verminderen. Via een participatieve werkplekpassing word met alle betrokken partijen samengewerkt aan een goede oplossing

Belastbaarheidonderzoek medewerkers

Een combinatie van vragenlijsten en fysiek onderzoek word de belastbaarheid van u of uw medewerker in bekeken. Gerelateerd aan de fysieke werkeisen kan er bepaald worden of een evenwicht in belasting en belastbaarheid verstoort is. Advies op maat kan dit evenwicht verbeteren.

Voor alle bovenstaande producten geldt dat er eerst een offerte op maat wordt uitgebracht. En u kunt altijd een vrijblijvend een informerend gesprek aanvragen.

Contactpersoon:
Erik Havelaar